dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje dla firm z terenu subregionu konińskiego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Opublikowano: 12 maja, 2023


01.06.2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dotację dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację inwestycji na teranie powiatów konińskiego, słupeckiego, tureckiego, kolskiego i m. Konin.

Na co można pozyskać dotację ?

Wsparciem mogą być objęte działania polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

d) promocja zagraniczna (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Informacje dodatkowe:

  1. Wsparcie może być realizowane w formie kompleksowych projektów, ale nie wyklucza się realizacji projektów w węższym obszarze. Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Wniosek będzie mógł dotyczyć wszystkich ww. elementów lub wybranych.
  2. Istotne będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizowanym projektem. Będzie to punktowane, ale nie obligatoryjne.
  3. Punktowane będą również Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski, a w szczególności Wielkopolski Wschodniej takie jak: OZE i nowoczesne technologie energetyczne, turystyka, logistyka i  produkcja zdrowej żywności.
  4. Możliwy będzie zakup usług doradczych w celu wdrożenia technologii cyfrowych jako element projektu.
  5. Możliwa będzie budowa lub rozbudowa, jeśli będzie niezbędnym elementem inwestycji produkcyjnej i będzie związana z zakupem maszyn w projekcie.

Jaki będzie % dofinansowania

Dofinansowanie do inwestycji wyniesie do 70% do 1 mln zł w ramach pomocy de minimis – w przypadku zakupu maszyn i urządzeń.

W przypadku projektów obejmujących budowę, dofinansowanie będzie zgodne z mapą pomocy regionalnej dla województwa wielkopolskiego:

 

Zapraszam do współpracy firmy planujące inwestycje w subregionie konińskim tel. 601256601

Realizacja: Rabanet.pl