dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW

Opublikowano: 21 października, 2021


Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Termin naboru

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 31 października do 29 listopada 2021 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Uwaga: Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, niniejszy nabór wniosków kierowany jest do:

(PKD) 

Sektory objęte wsparciem (wg. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół

10.83.Z

Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – zakresie sprzedaży hurtowej ziół

Intensywność dofinansowania

Do 50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:

10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakup (wraz z instalacją)
a)  maszyn lub urządzeń do:

–    magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
–    przetwarzania produktów rolnych,
–    magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do

     sprzedaży,

–    przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje

     związane z ochroną środowiska

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) wdrażania systemów zarządzania jakością

3) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych

     w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów

4) kosztów ogólnych do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych, w tym m.in.:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– przygotowania biznesplanu

     – sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego

Wykluczony jest zakup:

– środków transportu

– używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu

– nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 601 256 601

Realizacja: Rabanet.pl