dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na badania i prace rozowjowe w Programie POIR 1.1.1

Opublikowano: 19 grudnia, 2015


2 kwietnia 2015 roku NCBiR ogłosił nabór wniosków dla MSP o dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków dla przedsiębiorstw o dotacje na prace badawczo-rozwojowe rozpocznie się 2 października i będzie realizowany w trybie ciągłym do 29 grudnia 2017 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

 1. Na co można pozyskać dotację ?

– badania przemysłowe

– prace rozwojowe

 1. Dla kogo przeznaczona jest dotacja w ramach Poddziałania 1.2.1 ?

–       Małe i średnie przedsiębiorstwa

 1. Poziom dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych

 

Status przedsiębiorcy Max pomoc na badania przemysłowe Prace na badania przemysłowe  + premia Max pomoc na prace rozwojowe Dotacja na prace rozwojowe + premia
Mikro i małe przedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwa 50% 65% 25% 40%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w szybkiej ścieżce została ustalona na 2 mln PLN w przypadku MŚP.

 1. Koszty kwalifikowane to:
 2. Koszty budowy prototypowej/pilotażowej linii technologicznej (linii produkcyjnej), która będzie mogła być wykorzystywana do celów komercyjnych (finalnej produkcji oraz świadczenia usług i generowania z tego tytułu przychodów), pod warunkiem, że linia posiada zdolność do komercyjnego wykorzystania, a jej produkcja była zbyt kosztowna, aby służyła ona jedynie do demonstracji i testów.
 3. Koszty wynagrodzeń, w ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. Kategoria obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych.
 4. Koszty aparatury naukowo-badawczej (maszyn i urządzeń) i innych urządzeń służących celom badawczym oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 1. Koszty usług badawczych, wiedzy technicznej oraz usług doradczych i równorzędnych, do których zalicza się:
 1. Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu.
 2. Koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową, w tym koszty wynajmu, koszty mediów, koszty administracyjne, delegacje

W programie przedsiębiorca będzie musiał zrealizować we własnym zakresie prace B+R o wartości co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, a tylko max 50% w formie podwykonawstwa. Dlatego też podczas oceny duży nacisk zostanie położny na weryfikację doświadczenia i potencjału zespołów badawczego oraz zarządzającego, jakim dysponuje przedsiębiorca.

 1. Projekty realizowane w ramach PO IR 1.1.1. muszą się wpisywać w tzw. Krajowe inteligentne specjalizacje tzn. następujące obszary tematyczne:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 3. Wytwarzanie produktów leczniczych

 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 1. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 2. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)

6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 2. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 3. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
 2. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 3. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 1. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 2. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 3. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 4. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 5. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 6. Optoelektroniczne systemy i materiały

Realizacja: Rabanet.pl