dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

DOTACJE NA BIOGAZOWNIE ROLNICZE

Opublikowano: 28 października, 2021


1 Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
2. Rodzaje przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).
3. Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.
Ustaliłam w NFOŚiG, że nabór będzie trwał do 20.12 lub być może będzie wydłużony.

4.Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki i/lub dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.
W ramach naboru możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia w formie dotacji oraz pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowalnych łącznie w ramach obu form finansowania).
W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

5. Beneficjenci:

1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

6. Koszty kwalifikowane

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.4 (4 Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego. )

2) Koszty kwalifikowane:

a) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT);

b) koszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (o ile są niezbędne do realizacji inwestycji) z wyłączeniem audytu energetycznego;

c) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”;

d) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji;

e) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”;

f) koszty kwalifikowane w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne”: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu;

g) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii wynosi:

7. Intensywność dofinansowania

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2) Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

8. Warunki dofinansowania

1) Dofinansowanie w formie pożyczki:

a) oprocentowanie pożyczki:

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,

b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,

c) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,

d) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

e) pożyczka nie podlega umorzeniu.

2) Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3) Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.

4) Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

5) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

6) Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Zapraszam do kontaktu tel. 601 256 601.

Realizacja: Rabanet.pl