dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 12 stycznia, 2022


Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

  1. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

  1. gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
  1. do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
  1. Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

·     150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

·     200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

·     250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  1. Planowany termin naboru

Styczeń 202

Realizacja: Rabanet.pl