dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Opublikowano: 19 kwietnia, 2018


27 kwietnia będzie ogłoszony konkurs wniosków o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

1.   Na co można pozyskać dotację ?

Wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R, a następnie wdrażania ich na rynek.

Wsparcie inwestycji w:

a.      Budowę, rozbudowę,

b.      Zakup środków trwałych, nowych i używanych,

c.      Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

2.   Dla kogo przeznaczona jest dotacja w ramach Poddziałania 2.1 ?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

3.  Informacje dotyczące naboru

Ogłoszenie konkursu: 27.04.2018r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28.05.2018r.

Zakończenie naboru wniosków: 6.07.2018r.

4. Intensywność wsparcia:

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 

Województwo/lokalizacja projektu Mikro przedsiębiorcy,

mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy 1)Przedsiębiorcy inni niż MSP oraz

2)nowe inwestycje
o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45% 35%
Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego 45% 35% 25%

 

5.  Koszty kwalifikowane projektu:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1)       nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego[1] potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem   określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego[2] potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

2)       nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,

3)       nabycia robót i materiałów budowlanych,

4)       nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,

5)       spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,

6)       spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4)  poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Realizacja: Rabanet.pl