dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Nabór wniosków z ARiMR na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 17 marca, 2022


Do 28.04.2022 r. trwa nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

1. Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.
Pomoc przyznaje się m.in., jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

2. Wysokość dotacji:
Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:
150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

3. Przedmiot wsparcia:
Pomoc przyznaje się na operację związaną z
• podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
• podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
• rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

4. Kolejność przysługiwania pomocy
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
• operacje realizowane przez wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie (3 punkty);
• operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
• innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty);
• operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
• operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
• operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
o więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
o co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
o co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

5. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja;
II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.
• Wypłata I lub II raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność I/II raty pomocy wraz z dokumentami.

6.  Zakres wsparcia:
Za koszty, które mogą zostać objęte premią uznaje się te, które zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą opisaną kodem PKD,
na realizację, których występuje się o pomoc w jednym wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi oraz przewiduje:
• wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,
zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy,
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą objętą pomocą.
że działalność jest dochodowa.
Wydatki nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz nie mogą być finansowane z innych środków publicznych.
Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym
z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, o ile miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Powyższa inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących: własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

7. Wykluczenie z pomocy
Pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową w ramach:
• operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020;
• operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie działalności gospodarczej” na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przygotowania wniosku o dotację tel. 601256601.

Realizacja: Rabanet.pl