dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

NOWY PROGRAM DLA FIRM Z SEKTORA ROLNO SPOŻYWCZEGO w ramach KPO

Opublikowano: 26 września, 2022


Od 17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jeden z naborów dotyczy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Poniżej przesyłam informacje o naborze:

Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na:

 1. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 2. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
 3. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
 1. a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 2. b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa jeżeli:

 1. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (tabela poniżej);
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
 3. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

Nr Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
1 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
2 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
3 11.05.Z Produkcja piwa
4 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

Forma udzielania wsparcia

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
 2. 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
 3. 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia obliczany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem nr I do TFUE)

Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

 1. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:

1)  25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

2)  35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

 1. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:

1)  50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;

2)  40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;

3)  30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;

4)  25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;

5)  na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:

 1. a) 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 2. b) 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

III. w przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 1. w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków 17.10-18.11.2022

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU tel. 601256601

 

 

Realizacja: Rabanet.pl