dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Agata Bryzgalska

Agata Bryzgalska

Przez ostatnie 20 lat zawodowo zajmowała się programami UE i realizacją projektów dotowanych ze środków UE - pierwotnie ze środków przedakcesyjnych (Phare), a następnie strukturalnych. W latach 2007-2010 zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Programów UE w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, a wcześniej w latach 2003-2007 Kierownika Regionalnej Instytucji Finansującej odpowiedzialnej za udzielanie dotacji przedsiębiorcom na terenie woj. wielkopolskiego.

Od 2010 właścicielka firmy doradczej VN Laboratorium Innowacji. Posiada bogate doświadczenie w realizacji usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, a także szerokie kontakty z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi w całej Polsce oraz z samorządami w Wielkopolsce. Pełnione funkcje - asesor ds. przedsiębiorczości dla Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, akredytowany trener Regionalnego Ośrodka, ds. EFS, ekspert PARP ds. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ekspert ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiciel woj. wielkopolskiego w Radzie Koordynacyjnej KSU, członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, członek zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ekspert w badaniu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu (…) dla perspektywy finansowej 2014-2020”, lider zespołu eksperckiego opracowującego standardy kompetencji zawodowych w projekcie realizowanym w 2013 r. na zlecenie MPiPS, od 2014 r. ekspert gospodarczy NCBiR ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, od 2015 r. członek grupy roboczej ds. inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

Doświadczenia zawodowe:

1. Od 2010 r.: właścicielka firmy VN Laboratorium Innowacji:

 • Opracowanie ponad 50 wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działania 1.4, 4.2, 4.3, 6.1), Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działania 1.1, 1.2, 1.4.), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 312), pozostałych Regionalnych Programów Operacyjnych, InnoTechu, Gekonu i innych programów finansowania prac badawczo-rozwojowych
 • Opracowanie ponad 40 biznes planów dla przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • Opracowanie ponad 30 projektów szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców, instytucji, samorządów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działania 6.3.POKL, 7.3.POKL, 8.1.1.POKL, 9.2.POKL, 9.1.2POKL, 9.5.POKL);
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ponad 50 projektami dofinansowanymi ze środków UE, w tym: szkolenia pracowników klienta w zakresie dokumentacji programowej oraz prawidłowej realizacji projektu, pomoc w wyborze dostawców, pomoc we wprowadzaniu zmian w projektach i rozwiązywanie problemów, monitorowanie wskaźników, rozliczenia wydatków w projektach;
 • Realizacja usług proinnowacyjnych na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu w ramach projektu realizowanego w Działaniu 5.2. PO IG - przeprowadzanie audytów technologicznych i realizacja usług doradczych w zakresie transferu nowoczesnych technologii;
 • Kierowanie 6 projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 •  projekt Gminy Kawęczyn „Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn";
 •  projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie realizowany w partnerstwie z gminą Wilczyn „Uprawnienia stermotorzysty jako warunek skutecznego ratownictwa na wodach";
 •  projekt firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. „Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o.";
 •  projekt Gminy Malanów i Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów” lata 2013-2014
 •  projekt Gminy Kawęczyn „Nasze dzieci – nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn" lata 2012-2014
 •  projekt LOGOS Architektura Umysłu „Klub dziecięcy „Taaka głowa" – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania", lata 2013-2014
 •  Przygotowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach pracy jako akredytowany trener ROEFS;
 •  Pozostałe usługi szkoleniowe i doradcze m.in. w 2012 r. realizacja usługi na zlecenie Firma 2000 sp. z o.o. w zakresie przygotowania zestawów pytań służących do przeprowadzenia testów wiedzy dla pracowników sieci PIFE (w ramach przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); w 2013 r. realizacja usługi na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu w zakresie opracowanie standardów kompetencji zawodowych dla zawodu koordynator projektów unijnych i specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w ramach przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);

2. W latach 1995-2010 praca w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stanowiskach specjalisty, głównego specjalisty, Kierownika Zespołu, Kierownika Regionalnej Instytucji Finansującej, Dyrektora ds. Programów UE, pełnomocnika Zarządu, Prokurenta. Najważniejsze zadania:

 •  W latach 2001-2008 Kierownik Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) wdrażającej programy dotacji dla MSP na terenie woj. wielkopolskiego (programy Phare, program SPO RZL Działanie 2.3. schemat a, program SPO WKP Działanie 2.1. i Działalnie 2.3.); RIF był odpowiedzialny za organizację konkursów dotacji dla przedsiębiorców, nabór wniosków, ocenę wniosków i wybór najlepszych wniosków do dofinansowania, rozliczanie projektów, kontrolę projektów, sprawozdawczość, raportowanie nieprawidłowości itp.;
 •  W latach 1999-2005 przedstawiciel woj. wielkopolskiego w Radzie Koordynacyjnej KSU, udział w pracach grup zadaniowych; współpraca z ośrodkami wspierania przedsiębiorczości w Wielkopolsce i w Polsce;
 •  Od 2005 roku akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług dla MSP;
 •  W latach 2006-2008 członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki;
 •  W latach 2008-2009 udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy na lata 2007-2013 (POKL, POIG, WRPO);
 •  W latach 2008-2009 nadzór nad przygotowaniem kilkunastu projektów do programu POKL (Działania 8.1.1, 2.1.1, 9.2., 9.1.2, 6.2) oraz nadzór nad wdrażaniem 5 projektów ARR S.A. finansowanych z POKL takich jak: Projekt „Od kompetencji do przewagi konkurencyjnej - rozwój potencjału pracowników Grupy Koło w aspekcie kompetencji menedżerskich, zawodowych i społecznych" realizowany w ramach Działania 2.1.1 POKL, "Szkolenia informatyczne dla pracowników przedsiębiorstw subregionu konińskiego" realizowany w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Ekonomicznej w ramach Działania 8.1.1 POKL, "Rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym powiatu konińskiego" w ramach Działania 9.2 POKL, "Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego" w ramach 9.1.2. POKL, „Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie" w ramach Działania 6.2. POKL;
 •  W latach 2008-2009 nadzór nad przygotowaniem kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych do programu WRPO i innych programów regionalnych oraz do programu POIG;
 •  W latach 2009-2010 - zainicjowanie kontaktów z Allegro i nadzór nad organizacją na terenie całej Polski seminariów w ramach Akademii Biznesu Internetowego;
 •  W latach 2007-2010 nadzór nad realizacją projektów realizowanych na zlecenie PARP związanych z prowadzeniem kontroli prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na terenie całej Polski;
 •  W latach 2009 - 2010 jako Dyrektor ds. Programów UE – nadzór nad organizacją pracy 3 zespołów realizujących zadania merytoryczne: Zespołem ds. Przedsiębiorstw – zajmującym się przygotowywaniem projektów dla przedsiębiorstw finansowanych ze środków UE; Zespołem ds. Samorządów i Instytucji – zajmującym się realizacją projektów w ramach POKL we współpracy z samorządami; Zespołem ds. Informacji i Szkoleń – zajmującym się realizacją projektów informacyjnych RPK (udzielanie informacji i koordynacja sieci Punktów Konsultacyjnych w Wielkopolsce) i międzynarodowego projektu Enterprise European Network, a także organizacją szkoleń;
 •  W latach 2008-2010 jako Prokurent - udział opracowywaniu strategii rozwoju ARR, planowaniu finansowym, rekrutacji pracowników, budowie systemu motywacyjnego, systemu okresowej oceny pracowników, postępowaniach przetargowych realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, inicjowałam zmiany w strukturze organizacyjnej ARR S.A. itp.;
 •  W latach 1995 – 2010 – udział w ponad 50 projektach dofinansowanych ze środków UE, w tym projekt Centra Wspierania Biznesu; projekty finansowane w ramach Programu Phare STEP I, STEP II, STEP IFE („Rozwój usług dla MSP: usługi doradcze i szkoleniowe") i inne;
 •  W latach 1995 – 2010 – udział w licznych projektach związanych z rozwojem regionalnym w tym m.in. udział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, strategii rozwoju Miasta Konina, opracowywanie dla wielkopolskich gmin programów ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenie szkoleń dla samorządów z zakresu pozyskiwania funduszy UE i inne;
 •  W latach 1998 – 2000 – udział w wyjazdach zagranicznych (3-tygodniowy staż w Agencji Rozwoju Regionalnego ALMI w Szwecji w ramach projektu Leonardo da Vinci w zakresie programów UE w 2000 r., wizyta studyjna w zakresie różnych form wspierania MSP w Niemczech organizowana przez KIG w 1998 r.).

3. Od 2006 r. - członek Stowarzyszenia Wielkopolska Inicjatywa Regionalna – realizacja ponad 10 usług doradczych m.in. dla Intytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu (projekt „Utworzenie Centrum Zaawansowanej Obsługi Rynku Farmaceutycznego i Suplementów Diety"), dla Solaris Bus&Coach sp. z o.o. Bolechowo k. Poznania (projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Ini-Tech), dla VIN-KON SA Konin – projekt szkoleniowy w ramach POKL.

4. Od 1998 r. trener, wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach związanych z procesem udzielania dotacji UE, moderator warsztatów strategicznych dla przedsiębiorstw i gmin – ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń (uzyskane certyfikaty kompetencji - certyfikat ukończenia Szkolenia dla moderatorów organizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, certyfikat ukończenia Treningu moderacji wizualnej wydany przez RES Consulting w Gdańsku, certyfikat ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia szkoleń wydany przez Stowarzyszenie Doradców i Trenerów Biznesu, certyfikat Train The Trainer, wydany przez amerykańską firmę ACDI/VOCA).

5. Udział w licznych szkoleniach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce zarządzania przedsiębiorstwem, innowacyjności i finansowania projektów ze środków UE. Do najważniejszych można zaliczyć ukończenie kursów: Akademia Doskonałości – program rozwoju kompetencji zarządczych i społecznych osób kierujących mikro i małymi przedsiębiorstwami w Wielkopolsce (Sense Consulting sp. z o.o., 2012), Menedżer innowacji (Instytut Technologii i Eksploatacji, 2012), Ochrona własności przemysłowej (Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 2011), Telepraca (PARP, Firma2000, 2010), Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (CRM, 2008), System wdrażania strategii w oparciu o strategiczną kartę wyników System Balans Scorecard (PARP, CRM, Profirma i Combidata, 2007), Zarządzanie strategiczne (PARP, F5Konsulting, 2006), Narzędzia diagnostyczne otaz techniki konsultingowe (ACDI-VOCA, PriceWaterhouseCoopers, 1999), Building Consulting Skils (ACDI-VOCA, Price Waterhouse, 1998).

Realizacja: Rabanet.pl