dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na koparki i nie tylko… Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na świadczenie usług w rolnictwie i leśnictwie

Opublikowano: 18 sierpnia, 2022


Termin naboru:

Od 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Mikro lub małe przedsiębiorstwo, które wykonuje lub będzie wykonywać działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z poniższych zakresów:

Wysokość dofinansowania:

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

 1. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
 1. 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

Do 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Kryteria wyboru premiować będą:

 1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 3. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.),
 4. podmiot wnioskujący o pomoc, jeżeli (2 pkt):
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – to kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach:
   • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
   • działalności usługowej związanej z leśnictwem.
 5. operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.) – dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 6. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych (2 pkt),
 7. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach (2 pkt):
  • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, lub
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub
  • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

 1. Usługowej związanej z rolnictwem:
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
 2. przeznaczonych do:
  • do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;
  • do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;
  • do przygotowywania pasz;
  • do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
  • do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);
 3. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
 4. ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 5. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 6. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;
 7. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 8. opłaty za patenty i licencje;
 9. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługowej związanej z leśnictwem:
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
 2. przeznaczonych do:
  • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;
  • zalesień i odnowień;
  • pielęgnacji upraw leśnych;
  • ochrony lasu;
  • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;
  • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
 3. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 4. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 5. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 6. opłaty za patenty i licencje;
 7. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
  1. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
  2. układania drenażu;
  3. kopania stawów oraz zbiorników;
  4. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
 2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 4. opłaty za patenty i licencje;
 5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
 1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
 2. budynków służących gospodarce rolnej:
  • produkcyjnych,
  • gospodarczych,
  • inwentarsko-składowych,
 3. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
 4. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
 5. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 6. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 7. opłaty za patenty i licencje;
 8. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:
 1. zakup:
 2. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;
 3. sensorów;
 4. urządzeń i czujników do pomiaru:
  • wilgotności gleby;
  • zasolenia gleby;
  • temperatury;
  • jakości powietrza;
  • jakości wody;
 5. urządzeń sterujących;
 6. pedometrów i akcelerometrów;
 7. dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;
 8. stacji meteo;
 9. gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 10. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 11. zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 12. wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 13. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 14. opłaty za patenty i licencje;
 15. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

Zapraszam do kontaktu www.i-laboratorium.pl; tel. 601 256 601

 

Realizacja: Rabanet.pl