dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Opublikowano: 19 grudnia, 2015


Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o kredyt na innowacje technologiczne. To instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

1. Cel Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne ?

Kredyt na innowacje technologiczne jest to instrument mieszany, w którym przedsiębiorca uzyskuje kredyt inwestycyjny w banku komercyjnym oraz dofinansowanie (premię technologiczną) z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału uzyskanego kredytu inwestycyjnego.

2. Na co można pozyskać dotację ?

Kredyt na inwestycje technologiczne tj. inwestycje polegające na:

Nowa technologia – technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Wsparcie inwestycji w:
a. Budowę, rozbudowę,
b. Zakup środków trwałych, nowych i używanych,
c. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie będzie obliczane na podstawie mapy pomocy regionalnej.W woj. wielkopolskim:

Maksymalna kwota premii technologicznej: 6 mln zł

Informacje dotyczące naboru

Ogłoszenie naboru wniosków odbędzie się w III kwartale 2015 roku. Planowany termin pierwszego naboru wniosków 7.12.2015 do 20.01.2015 r. Konkursy będą miały formułę zamkniętą. Wybór projektów w ciągu 90 dni. Ocena merytoryczna będzie prowadzona w formie „panelu ekspertów”.

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów

303 mln PLN – w ramach pierwszego konkursu
422 mln Euro – na cały program

Kryteria wyboru przedsięwzięć

Premiowane będą projekty:
A. Polegające na wdrożeniu nowej technologii nie stosowanej na świecie w danej branży
B. Polegające na wdrożeniu nowej technologii, na którą przedsiębiorca posiada patent (samo zgłoszenie patentowe uzyska mniej punktów na ocenie
C. Wpisujące się w tzw. Krajowe inteligentne specjalizacje tzn. następujące obszary tematyczne (projekty spoza tych obszarów nie będą wykluczone, ale uzyskają mniej punktów na ocenie:

Wszystkie projekty muszą mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Realizacja: Rabanet.pl